รายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564รายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

21  ก.ย. 2564

 การตรวจโปรตีน น้ำตาลในปัสสาวะ และการตรวจหาภาวะการตั้งครรภ์จากการตรวจปัสสาวะ