(เชิญชวน) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เครื่องอ่านปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer, Imaging analyzer) (ครั้งที่ 2)(เชิญชวน) ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง เครื่องอ่านปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer, Imaging analyzer) (ครั้งที่ 2)