อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริิการอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริิการ

6  มิ.ย. 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ขอแจ้งการปรับอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับนับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม กำลังอยู่ในระหว่างปรับฐานข้อมูลราคา เพื่อแจ้งผู้รับบริการรับทราบต่อไป