ผลงานวิจัยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม