กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

  • ดำเนินการพัฒนาและตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
  • ประสานและดำเนินการพัฒนาบุคลากร
  • ดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประสานการจัดทำแผนงาน และงบประมาณตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน