ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • งานบริหารทั่วไป ซึ่งรวมถึงงานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานงบประมาณ งานการเงินและวัสดุ งานยานพาหนะ และอาคารสถานที่
  • งานรับตัวอย่าง
  • การประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสารงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน