คลังความรู้การจัดการความรู้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

==> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้

==> แผนการจัดการความรู้ ปี 63 (แบบฟอร์ม 1-3 แบบคัดเลือกหัวข้อ/องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สำคัญ)

==> แผนการจัดการความรู้ ปี 63 (แบบฟอร์ม 2-1/1 แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan : กระบวนการจัดการความรู้ KM Process การบริหารความเสี่ยง)ประจำปี 2564

1. ระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

3. ระเบียบว่าด้วยสิทธิการลา

4. วินัยและจรรยาข้าราชการ

5. การเลื่อนระดับ

6. สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน

7. ระเบียบการเบิกจ่าย

8. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

9. ระเบียบการแต่งการยข้าราชการ

10.PMQA หมวด 1 การนำองค์การ

11.PMQA หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

12.PMQA หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

13.PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้

14.PMQA หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

15.PMQA หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

16.การออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Communication)