กฎหมายที่เกี่ยวข้องราชกิจจานุเบกษา

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2555

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2555 (ฉบับที่ 2) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2558

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2559

อัตราค่าบำรุุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2562

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 2)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 3)

อัตราค่ำบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 4)

อัตราค่ำบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 5)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 6)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 7)

อัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ (อนุมัติใช้พลางก่อน)