นโยบายและยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

 แผนพัฒนาบุคลากร 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 - 2562 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
 แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564)
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564
 แผนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แผนการใช้ง่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
 แผนการจัดซื้อวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการปฏิบัติราชการ

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม (SAR Card) รอบ 6 เดือน
 รายงานการประเมินตนเอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม (SAR Card) รอบ 9 เดือน
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
 รายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
 รายงานผลการดำเนินงานตามภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม การป้องกันปราบปรามการทุจริต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พ.ศ. 2561 - 2564)
 รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แบบติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
 รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน
 รายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1) (รอบที่ 2)
 ผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบที่ 1) (รอบที่ 2)