ติดต่อเรา                                                                                    Link : แผนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามติดต่อประสานงาน
นางสาวเกษร   บุญยรักษ์โยธิน


กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชา
นางสาวกฤชญา   อุ่นภักดิ์
นางสาวอารีรัตน์  ดีประเสริฐ
นายพลากร   เลิศมงคลนาม
นางสาวอัญชลี   เกตุประสาท


ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวเอมอร   อุยยาหาญ
นางวราภรณ์   กิตติโชติพาณิชย์
นางสาวพรศรี   สุขแสนนาน
นางทัศนี   แก้วคนฑา
นางสาวนิภาดา    เจริญตา
นางปุญญิศา   ลิ้มอิ่ม


งานรับตัวอย่าง
นางอรดา     ศรีศาลา
นางสาวณัฐพัชร์    ประเทศ
นางสาวแสงรวี  อ้นทอง


ฝ่ายอาหาร
นางสาววิชราภา   เขียวรอด
นางพัชรีย์   จิตตพิทักษ์ชัย
นางสาวกฤษณา   ปาสานำ
นางสาวนวลพรรณ   ไพบูลย์ศรีนครา
นางอัคณา  จิตต์จำนงค์
นางนุชจรี  ร่วมชาติ
นางสาวณัฐชา   รุจิวงศ์ษา
นางสาวศุลีพร  หยีตระกูลรัตน์
นางสาวมานิตา  ลูกน้ำเพชร
นางสาววิลาสินี  เหมเนียม
นายภพธนัช  อยู่ยงค์
นางสาวกรชนก   ขยันคิด


ฝ่ายยา
นายประเสริฐ  หิรัญณรงค์ชัย
นางสาวตวงพร   เข็มทอง
นายทยากร   นิลอาชา
นางสาวปริชญา  มาประดิษฐ์


ฝ่ายรังสีและเครื่องมือแพทย์
นายเสด็จ    จันทสิงห์
นางสาวนูรอัยนี    ดาโอะ


ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก
นางปานทิพย์     ศิริโชติ
นางสาวปิติมน   พลวิชัย
นางสาวสิลิลดา  สุพรรณคง
นางสาววิภาดา   ขวัญแก้ว
นางสาวอมรรัตน์  อู๋ไล้
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ปุจฉาการ
นายนิพนธ์  อินทร์วัฒนา


ฝ่ายพิษวิทยา
นางชานิดา  แสงสุริย์
นางสาวกฤติกา  น้อยถนอม
นางสาวมะลิวรรณ  งามลม
นางสาวกัลยา  ขาเหล็ก


ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
เภสัชกรชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการนักฟิสิกซ์รังสีชำนาญการ
นักฟิสิกซ์รังสีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ


0-3471-1945 - 8 ต่อ 1240-3471-1945 - 8 ต่อ 111
0-3471-1945 - 8 ต่อ 112
0-3471-1945 - 8 ต่อ 112
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1120-3471-1945 - 8 ต่อ 103
0-3471-1945 - 8 ต่อ 101
0-3471-1945 - 8 ต่อ 104
0-3471-1945 - 8 ต่อ 102
0-3471-1945 - 8 ต่อ 127
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1040-3471-1945 - 8 ต่อ 106
0-3471-1945 - 8 ต่อ 105
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1040-3471-1945 - 8 ต่อ 113
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 117
0-3471-1945 - 8 ต่อ 117
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 114
0-3471-1945 - 8 ต่อ 117
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1170-3471-1945 - 8 ต่อ 115
0-3471-1945 - 8 ต่อ 116
0-3471-1945 - 8 ต่อ 116
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1160-3471-1945 - 8 ต่อ 122
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1220-3471-1945 - 8 ต่อ 119
0-3471-1945 - 8 ต่อ 119
0-3471-1945 - 8 ต่อ 118
0-3471-1945 - 8 ต่อ 118
0-3471-1945 - 8 ต่อ 118
0-3471-1945 - 8 ต่อ 118
0-3471-1945 - 8 ต่อ 1180-3471-1945 - 8 ต่อ 120
0-3471-1945 - 8 ต่อ 121
0-3471-1945 - 8 ต่อ 121
0-3471-1945 - 8 ต่อ 121