เขตพื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่รับผิดชอบในการภาคกลางตอนล่าง เป็นเขตตรวจราชการที่ 5 รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่

1. กาญจนบุรี
2. สุพรรณบุรี
3. ราชบุรี
4. เพชรบุรี
5. นครปฐม
6. ประจวบคีรีขันธ์
7. สมุทรสาคร
8. สมุทรสงคราม


สถานบริการในเขตสุขภาพที่ 5 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,060 แห่ง ได้แก่

สถานบริการระดับ A, S, M1                    จำนวน        16  แห่ง

สถานบริการระดับ M2, F1, F2, F3        จำนวน        51  แห่ง

สถานบริการระดับ  PCC                            จำนวน       61  แห่ง

สถานบริการระดับ  ศสม.                            จำนวน       19  แห่ง

สถานบริการระดับ  รพ.สต.                        จำนวน     913  แห่ง