อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรค
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และชันสูตรโรค
4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ราชกิจจานุเบกษา >>> PDF <<<

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคลเบื้องต้น งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานยานพาหนะและอาคารสถานที่
 • งานรับตัวอย่างและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
 • การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ

 • พัฒนาและตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 • ประสานจัดทำแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • ประสานและดำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 • พัฒนาระบบสารสนเทศ

กลุ่มคุ้มครองผุ้บริโภคด้านสาธารณสุข (ฝ่ายอาหาร, ฝ่ายยา, ฝ่ายรังสีและเครื่องมือแพทย์)

 • พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ยา สมุนไพร เครื่องสำอางค์ และวัตถุอันตราย ด้านวัตถุเสพติด รังสีและเครื่องมือแพทย์ ภายในประเทศ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มชันสูตรสาธารณสุข (ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก, ฝ่ายพิษวิทยา)

 • พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิก ด้านพิษวิทยา และสารเสพติดในชีววัตถุ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยาคลินิกและพิษวิทยา เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ตรวจสอบปัญหาที่คุกคามสุขภาพ
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงในด้านที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 • สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์แก่ห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน