วิสัยทัศน์ - พันธกิจวิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม เป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 5

พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2. ประเมินความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ
3. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
4. บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
5. พัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด
6. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ค่านิยม

MOPH

M = Mastery นายตนเอง
O = Originality  สร้างสรรค์นวัฒกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P = People centered approach ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
H = Humility อ่อนน้อมถ่อมตน

อำนาจหน้าที่

1. พัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์และให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรค
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี ทางห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพรและการชันสูตรโรคเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตามกฎหมาย
3. เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร และชันสูตรโรค
4. พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคแก่ห้องปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย