ฝ่ายรังสีและเครื่องมือแพทย์
การให้บริการ

  • ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์ที่ใช้ในทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์วินิจฉัยทั่วไป   เครื่องเอกซเรย์ฟัน ฟลูออโรสโคป
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของห้องเอกซเรย์ สถานที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเอกซเรย์อุตสาหกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือให้บริการ ฝ่ายรังสีและเครื่องมือแพทย์

2. แบบนำส่งขอรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอ็กซ์เรย์

3. ค่าปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบแต่ไม่ยืนยันว่าสามารถวัดเชิงปริมาณได้ถูกต้อง Limit of Detection (LOD) และ ค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้โดยมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามที่กำหนด Limit of Quantitation (LOQ)

โปรแกรม One Stop Service