ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก
การให้บริการ

 • ตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่โดยวิธี Real-time RT-PCR
 • ตรวจวินิจฉัยโรคไข้หวัดโดยวิธี Real-time RT-PCR
 • ตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV (DNA-PCR)
 • ตรวจซีโรทัยป์เชื้อไวรัสเดงกี่ (RT-PCR)
 • ตรวจวินิจฉัย Alpha-thalassemia 1 โดยวิธี Real time PCR
 • ตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินโดยวิธี HPLC
 • ตรวจยืนยันโรคติดเชื้อเลปโตสไปโรซิสโดยวิธี IFA
 • ตรวจยืนยันโรคติดเชื้อริคเกตเซียโดยวิธี IFA
 • ตรวจยืนยันเชื้อแบคทีเรียก่อโรคลำไส้
 • ตรวจแยกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคคอตีบโดยวิธีเฉพาะเชื้อและชีวเคมี
 • ตรวจหาเชื้อ Legionella จากแหล่งน้ำ
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสปโดยวิธี Seminested PCR
 • ตรวจหาเชื้อ N.meningitidis โดยวิธีเพาะเชื้อและ PCR
 • ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบต่างๆ โดยวิธีเพาะเชื้อ
 • ตรวจหาความผิดปกติของยีนเบต้าโกลบิน (Beta-thal mutation) โดยวิธี Reversse-hybridization
 • ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI)
 • ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยสงสัยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS)
 • ตรวจวินิจฉัยโรคชิคุนกุนยาโดยวิธี RT-PCR
 • ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสชิก้าโดยวิธี Real-time RT-PCR
 • ตรวจวินิจฉัยโรคหัด (Measles) โดยวิธี ELISA
 • ตรวจวินิจฉัยโรคหัดเยอรมัน (Rubella) โดยวิธี ELISA
 • ตรวจหาสารพันธุกรรมโรคหัด (Measles) โดยวิธี RT-PCR
 • ตรวจหาสารพันธุกรรมโรคหัดเยอรมัน (Rubella) โดยวิธี RT-PCR
 • การตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก (RT-PCR)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือให้บริการ ฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก

2. เอกสารนำส่งตัวอย่าง

3. ค่าปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบแต่ไม่ยืนยันว่าสามารถวัดเชิงปริมาณได้ถูกต้อง Limit of Detection (LOD) และ ค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้โดยมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามที่กำหนด Limit of Quantitation (LOQ)