ฝ่ายพิษวิทยา
การให้บริการ

  • การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
  • การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด
  • การตรวจหาสารพิษทราบชนิด และไม่ทราบชนิด
  • การตรวจระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด และซีรั่มของเลือด
  • การตรวจระดับตะกัวในเลือด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือให้บริการ ฝ่ายพิษวิทยา

2. แบบนำส่งตัวอย่างปัสสาวะเพื่อพิสูจน์หาสารเสพติด (.PDF) (.DOC)

3. แบบนำส่งตัวอย่างหาสารพิษ (.PDF) (.DOC)

4. ค่าปริมาณต่ำสุดที่ตรวจพบแต่ไม่ยืนยันว่าสามารถวัดเชิงปริมาณได้ถูกต้อง Limit of Detection (LOD) และ ค่าปริมาณต่ำสุดที่สามารถรายงานค่าเป็นตัวเลขได้โดยมีความแม่นยำและเที่ยงตรงตามที่กำหนด Limit of Quantitation (LOQ)