ฝ่ายยา
การให้บริการ

  • วิเคราะหฺคุณภาพมาตรฐาน และขึ้นทะเบียน
  • ยาแผนโบราณ
  • สมุนไพร
  • เครื่องสำอาง
  • ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

การตรวจเอกลักษณ์ยาแผนปัจจุบัน

การปลอมปนของยาแผนปัจจุบัน

ยาแผนโบราณ

สมุนไพร

ร้องเรียน

ของกลางยาเสพติด