ฝ่ายอาหาร
  การให้บริการ

  • อาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
  • อาหารควบคุมเฉพาะ
  • อาหารที่ต้องมีฉลาก
  • อาหารทั่วไป
  • น้ำจากแหล่งอุปโภค บริโภค
  • กรณีร้องเรียน
  • ตัวอย่างอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือให้บริการ ฝ่ายอาหาร

2. แบบนำส่งตัวอย่างอาหาร (Ver.Thai) (Ver.Thai Doc) (Ver.Eng) (Ver.Eng Doc)
 ***กรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอให้มี การรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์/ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาหารที่หมายเลข โทรศัพท์ 0839747415 หรือ 034 711 945-8 ต่อ 111 เพื่อทำาข้อตกลงกันก่อน และกรอกข้อมูลตาม WS 40 00 033/1 บันทึกการทบทวนคำาขอให้ มีการรายงานความสอดคล้องกับเกณฑ์กำาหนด หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ที่นี่

3. ขีดจำกัดของการตรวจพบ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารที่สามารถตรวจพบได้ แต่ไม่จำเป็นต้องทราบว่ามีปริมาณเท่าไร ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด Limit of Detection (LOD) และขีดจำกัดของการหาเชิงปริมาณ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารที่วิเคราะห์ที่สามารถตรวจหาปริมาณได้ โดยมีความแม่นและความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กำหนด Limit of Quantitation (LOQ)