ประวัติความเป็นมา   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับงบประมาณปี 2537 ในการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 4 เพื่อให้การบริการทางห้องปฏิบัติการด้านชันสูตรและคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชนในภาคกลางตอนล่าง โดยรับผิดชอบจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ รวม 7 จังหวัด ซึ่งมีประชากรประมาณ 3.3 ล้านคน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง คือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับงบประมาณปี 2537 จำนวน 2.1 ล้านบาท และเป็นงบผูกพันสำหรับ งบประมาณปี 2538 อีก 32 ล้านบาท

   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายแพทย์ปัญญา สอนคม) ได้มอบหมายให้รองอธิบดี (นายแพทย์สมโภช มนเทียนอาสน์) ติดต่อประสานงานเพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุ พื้นที่หมู่ 4 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 30 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงพยาบาลสมุทรสงคราม โดย นายแพทย์นิยม พลับพลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในขณะนั้นได้ขอรับจัดสรรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ เพื่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน 80 ไร่ ซึ่งกรมธนารักษ์พิจารณาแล้วอนุมัติให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 21 ไร่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้เริ่มดำเนินการจัดสร้างขึ้น ณ เลขที่ 136 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นที่ที่เป็นนาเกลือเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยได้รับอาคารที่ทำการ 1 หลังบ้านพัก 26 หลัง อาคารเลี้ยงสัตว์ทดลอง 1 หลัง พร้อมสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2539 ในวงเงิน 40 ล้านบาท (ขอปรับเพิ่มจาก 32 ล้านบาท) และได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2540 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา ฉบับ เล่ม 114 ตอน 34 ก วันที่ 8 กรกฎาคม 2540 เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2540 เป็นต้นมา ในปี 2545 มีการปรับโครงสร้าง ภารกิจ และพื้นที่รับผิดชอบ โดยเพิ่มจังหวัดสุพรรณบุรี รวมพื้นที่รับผิดชอบเป็น 8 จังหวัด และปี 2552 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์วิชาการเขต จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 เพื่อให้จำได้ จึงขอใช้ชื่อ "ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม" และในปี 2556 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้กำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเขตพื้นที่เครือข่ายบริการ จำนวน 12 เครือข่ายบริการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงปรับเปลี่ยนชื่อ หน่วยงานจากเดิม “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สมุทรสงคราม” เป็น “ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม”

   ในปี 2555 ได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการเพิ่ม 1 หลัง โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 23,033,788.62 บาท มีพื้นใช้สอยประมาณ 1,270 ตร.ม. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557

 เจตนารมณ์การก่อตั้ง

   เพื่อแบ่งเบาภาระของกองส่วนกลางในการให้บริการตรวจรับรองอาหารส่งออก เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งผลิตอาหาร และอาหารส่งออก และอยู่ใกล้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เส้นทางคมนาคมสะดวก ต่อมามีการปรับโครงสร้างภารกิจ ภารกิจการตรวจอาหารส่งออกโอนไปที่กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์ฯจึงยกเลิกการตรวจอาหารส่งออกตั้งแต่ปี 2547 และยังคงภารกิจเช่นเดียวกับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 13 แห่ง