การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปี 2564ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชีวัดที่ 2 การบริหารงาน

ตัวชีวัดที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชีวัดที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชีวัดที่ 5 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ตัวชีวัดที่ 6 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

OIT 63 <<<

 >>> OIT 65