คุณธรรมและความโปร่งใส



 [ประกาศปฏิญญา] ขับเคลื่อนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม เป็นองค์กรคุณธรรม


 [ประกาศกระทรวงสาธารณสุข] เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2561


 รายงานผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


 รายงานผลการดำเนินงาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

มาตรการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่าผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการเผยแกร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง